:: Communio - missio ::

Návrat na hlavnú stránku ZDROJE - KNIHY

KNIHY CHIARY LUBICHOVEJ A LITERATÚRA O NEJ
Imrich Gazda: Prorokyňa jednoty. Týždeň č. 13/2008
Časopis Nové mesto – zvláštne číslo venované Chiare Lubichovej, vyjde v najbližšie dni
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chiara_Lubichov%C3%A1
http://www.radiovaticana.org/SLO/Articolo.asp?c=193844
http://mesto.sk/prispevky_velke/bratislavsky/chiaralubichovapre986297179.phtml
Televízna relácia o Chiare „Do vidernia...“, STV 2, 6. apríla 2008 (možno bude dostupné na DVD)

CHIARINE KNIHY V SLOVENČINE
Pozn. Všetky vyšli vo vyd. Nové Mesto, Bratislava, Uršulínska 3, http://www.nm.sk/, tel. 02/544 33 006
O rodine, 64 strán, vypredané
Ideál jednoty, 80 strán, vypredané
Keď stratiť znamená získať, 112 strán, vypredané
Dobrodružstvo jednoty, 176 strán
Myšlienky. 116 strán
Jednota a Ježiš Opustený. 96 strán
Vo svetle lúča. 136 strán
Meditácie. 96 strán
Láska ako ideál. 72 strán
Ohnisko jednoty. 116 strán
Rodina - spoločná cesta k svätosti. 94 strán
Eucharistia. 80 strán

EKUMENIZMUS - LITERATÚRA

DANIEL-ANGE, P: Na 90% sme už zjednotení, o ekuméne mučeníkov a svätých, Vision 2000. 2006, c. 4.

Dráb, P.: Ekumenizmus na Slovensku. Vyd. M. Vaška, Košice 1998

Dekrét o ekumenizme (Unitatis redintegratio), In: Druhý Vatikánsky koncil, Dokumenty II. Rím. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. 1970.

Ekumenická charta, Trnava, SSV. 2002.

FILO, st. J.: Ekumenický dialóg medzi rím.-katolíkmi a ev.-luteránmi. Prešov: Vydava-

teľstvo Michala Vaška, 1997, s. 71.

JÁN PAVOL II. Ut unum sint, encyklika o ekumenickom úsilí. Konferencia biskupov Slovenska, 1996.

KASPER, W. Nové smernice pre duchovný ekumenizmus. Rím. Zenit. 1. 6. 2006.

PÁPEŽSKÁ RADA PRE NAPOMÁHANIE JEDNOTY KRESŤANOV: Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava : SSV, 1994, 169 s. ISBN 80-7162-076-9.

Spolocné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení, Svetový luteránsky zväz a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, SSV Trnava a Tranoscius Liptovský Mikuláš. 2004.


EKUMENIZMUS v KKC

Dôvody na dosiahnutie ekumenickej jednoty kresťanov 816, 819-822
Krst ako základ ekumenizmu
818, 1271
Následky nedostatku ekumenizmu
855
Pozitívne dôsledky ekumenického dialógu
1636
Príčiny nedostatku ekumenizmu
817


VÝSKUM RELIGIOZITY - LITERATÚRA
Sociologický časopis, č.1/2001 tematické číslo, venované výskumu religiozity. Z obsahu čísla:
Bunčák, Ján: Religiozita na Slovensku: stredoeurópsky rámec
Žaloudková, Ľubomíra: Metodologické problémy pri skúmaní religiozity a náboženskej participácie
Slominska, Janina; Suríková, Mária: Náboženská výchova v trnavských rodinách
Chorvát, Ivan: Hodnota náboženstva a kultúrna zmena na prelome milénií
Zdroj: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0da2964a-df6c-411f-b35e-8e17ff3bc8ce

Zajicová, K.: Ľudová nábožnosť na Slovensku www.ff.ukf.sk/kfar/rozpravy/07%20ER2-96.rtf
Štúdium ľudovej religiozity patrí v súčasnosti k dôležitým okruhom záujmu etnológov na Slovensku, najmä preto, lebo v minulosti (ide o obdobie po roku 1945) sa tejto problematike venoval menší priestor. Text je časťou diplomovej práce autorky.

Sociálny aspekt náboženstva (L. Macháčková ed.)
Súbor štúdií ponúka názory či polemiky zahraničných i domácich odborníkov na aktivity cirkví a náboženských spoločností v prospech núdznych, a chce prispieť k mnohorakým snahám o porozumenie v dnešnom multikultúrnom i multireligióznom svete. Kniha vyšla v slovenskej a anglickej mutácii. (2003)


Religiozita na Slovensku II (M. Moravčíková – M. Cipár)
Publikácia voľne nadväzuje na štúdiu Religiozita na Slovensku (Ročenka ÚVŠC 1997). Ponúka údaje o počtoch obyvateľov, ktorí sa prihlásili k registrovaným CaNS v sčítaní ľudu 1991 a 2001, a o zmenách v religióznej situácii; načrtáva základné skutočnosti v oblasti priestorových aspektov religiozity. Výpovednú hodnotu umocňujú mapy, grafy a tabuľky. (2003)


Religiozita na Slovensku (Ročenka ÚVŠC 1997)
Publikácia ponúka údaje o religiozite na Slovensku po roku 1989


Religiozita na Slovensku II (M. Moravčíková – M. Cipár)
Publikácia voľne nadväzuje na štúdiu Religiozita na Slovensku (Ročenka ÚVŠC 1997). Ponúka údaje o počtoch obyvateľov, ktorí sa prihlásili k registrovaným CaNS v sčítaní ľudu 1991 a 2001, a o zmenách v religióznej situácii; načrtáva základné skutočnosti v oblasti priestorových aspektov religiozity. Výpovednú hodnotu umocňujú mapy, grafy a tabuľky. (2003)

Pozri tiež http://www.duch.sk/?view=publikacie

Knihy o pastoračnom plánovaní

Midali M., Progettazione pastorale, in: Midali  M., - Tonelli R., (Edit.), Dizionario di pastorale giovanile, Leumann – Torino, Elle Di Ci, 1992, 895-903.

Midali M., Teologia pastorale, in: Midali  M., - Tonelli R., (Edit.), Dizionario di pastorale giovanile, Leumann – Torino, Elle Di Ci, 1992, 1176-1192.

Midali M., Teologia pastorale o pratica, LAS, Roma, 1991.

Parrocchia San Giovanni Bosco (Belluno), „Sulla tua parola getteró le reti” (Lc 5,5) Progetto Pastorale Parrocchiale per gli anni ’90, a cura del Consiglio Pastorale Parrocchiale, Belluno, 1993.

Soravito L., La progettazione pastorale. Esperienze e orientamenti, [kézirat], UPS, Roma, 1998.

Tomka F., Új evangelizáció. Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón, Szent István Társulat, Budapest, 1999.ALBINO LUCIANI: VEĽKÉ PRAVDY V MALÝCH PRÍBEHOCH.


Namiesto recenzie knihy ponúkame jednu "veľkú pravdu v malom príbehu".

Slávnosť stvorenia (úryvok z knihy)

Keď sa skončilo stvorenie, Boh vyhlásil, že siedmy deň bude jeho sviatkom. Všetky stvorenia začali hľadať tú najkrajšiu vec a chceli ju darovať Bohu.

Veveričky priniesli orechy a oriešky, zajačiky zase mrkvu a sladké korene, ovečky priniesli mäkkú a teplú vlnu a kravičky smotanové mlieko.

Zbory anjelov spievali Bohu nádhernú serenádu. Človek čakal, kým príde na neho rad a rozmýšľal: A čo môžem darovať Bohu ja? Kvety majú vôňu, včely med... a ja?" Všetky stvorenia prichádzali pred Boha a predkladali mu svoje dary.

Prišiel rad na človeka. A on urobil to, čo si nedovolilo urobiť žiadne zviera. Rozbehol sa k Bohu, posadil sa mu na kolená, objal ho a povedal: "Milujem ťa!"

Božia tvár sa rozžiarila a všetci pochopili, že človek daroval Bohu najkrajší dar.

Z knihy Albino Luciani - Ján Pavol I.: Veľké pravdy v malých príbehoch. Lúč 2005.


Odporúčaná literatúra k problematike pastorácie seniorov:
Bošmanský, K.: Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky . Spišské Podhradie, 1996
Kübler - Rossová, E.: Odpovědi na otázky o smrti a umírání. Praha, Tvorba 1995
Mráz, M.: Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike. Trnava, Dobrá kniha 20000
Muráňová, M.: Malá učebnica starnutia (aj pre mladých). Bratislava, Lúč 2001
Nová evanjelizácia X. Zborník sympózia, venovaného problematike starostlivosti o starých a chorých. Svit 15. - 17. 11. 2001.
Pera, H. - Weinert, B.: Nemocným nablízku. Praha, Vyšehrad 1996
Porubčan, J.: Starnúť a mať z toho radosť. Trnava, Dobrá kniha 1997
Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet. Praha, Ecce Homo 1995
Šipr, K.: Jak zdravě stárnout. Rosice, Gloria 1997
Wittrahm, A.: Altenpastoral. Düsseldorf, Patmos 1991

Knihy o katechumenáte
Dujarier, M.: Krótka historia a katechumenatu. Poznań 1990, 101 s.
Ako nadpis hovorí, stručné dejiny katechumenátu.

Krupa, J.: Sviatosti kresťanskej iniciácie Bratislava, vyd. Oto Németh 2001, 218 s.
Dráb, P.: Kresťanská iniciácia. Košice, Vienala 2002.
Tieto knihy nehovoria o katechumenáte, ani o kresťnaskej iniciácii v celej šírke, ale o sviatostiach kresťanskej iniciácie – v súlade so súčasným, pokoncilovým chápaním týchto sviatostí v ich jednote. V tomto zmysle ponúkajú teologické náhľady, ktoré sú potrebné pre správne pochopenie katechumenátu.

McDonnel, K. - Montague, G. T.: Fanning the Flame: What Does Baptism in the Holy Spirit Have to Do with Christian Initiation_ (Rozdúchavanie plameňa. Čo má súpoločné krst v Duchu Svätom s kresťanskou iniciáciou?) The Liturgical Press, 1991. 30 strán. Zaujímavý pokus, na základe svedectiev z prvých kresťanských storočí dať do súvislosti diskutovaný pojem krstu v Duchu Svätom s kresťanskou iniciáciou. Knižka sa opiera o bohatú biblickú a historickú dokumentáciu.
§
McDonnel, K. - Montague, G. T.: Christian Initiation and baptism in The Holy Spirit. Evidence from the First Eight Centuries. (Kresťanská iniciácia a krst v Duchu Svätom. Doklady z prvých ôsmich kresťanských storočí.) The Liturgical Press, 1991. 354 strán. Nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu a na vyše 350 stranách ponúka rošírenú historickú dokumentáciu, ktorá potvrdzuje tézy predchádzajúcej knižky.
§
Katechizmus Katolíckej cirkvi v päťdesiatich lekciách. Bardejov. SLZA 1998. 290 s.
Zrozumiteľný výklad právd viery, inšpirovaný náročnejším rímskym Katechizmom katolíckej Cirkvi (KKC). Vďaka prijateľnému rozsahu 290 strán môže dobre poslúžiť praktickým potrebám aj pre priemerného katechumena, pre účastníkov katechéz pre dospelých a mladých, pre ktorých by rozsah a vysoká úroveň KKC znamenal prekážku. Štúdium tejto príručka uľahčujú výrazné zrhnujúce citáty v šedom rámčeku , otázky pre rozhovor v skupine, podporujúce lepšie porozumenie obsahu. Dobrou pomôckou pre ďalšie štúdoium je zoznam doporučenej literatúry na konci každej lekcie. Nakoľko katechéza má uvádzať do praxe kresťanského života, praktckému poslaniu knihy by poslúžilo, keby na konci každej kapitoly bola ešte praktická „domáca úloha“, odpovedajúcej téme kapitoly, ako inšpirácia pre život z viery.

Tomka, F.: Találkozás a kereszténységgel (Stretnutie s kresťanstvom). Budapest, Szent István Társulat 2001. 3. rozšírené vydanie, 388 strán.
Skvelá príručka pre katechézy a katechumenát dospelých a mladých., ktorá vyhrala celoštátnu súťaž na príručku tohto druhu. Tri vydania v pomerne krátkej dobe svedčia o jej kvalite. Didaktická úroveň podania látky, praktické zhrnutie látky za každou kapitolou formou otázok a odpovedí, otázky pre rozhovor v skupine a opakovanie, praktické úlohy pre „nácvik“ kresťanského života , príbehy a skúsenosti ktoré na začiatku každej lekcie príťažlivým spôsobom uvádzajú do témy – tieto kvality témy spĺňajú aj najnáročnejšie súčasné požiadavky na katechetickú príručku. Bolo by žiadúce preložiť ju do slovenčiny.

Hosana. Zpěvník křesťanských písní. Praha, Portál 1997
Touto zbierkou „mládežníckych“ duchovných piesní, ktoré majú Imprimatur od brnenského biskupa Mons. Cikrleho, česká cirkevná provincia poskytla im „domovské právo“ aj v kostoloch a liturgických sláveniach. Popri desiatkach rôznych spevníčkoch s veľmi rôznorodou úrovňou textov a melódií je to seriózne dielo, ktoré si zasluhuje pozornosť a uznanie. Preto sa javí ako primerané, že aj známy hudobný skladateľ zaujal k tomuto spevníku v zásade pozitívny postoj a napísal k nim hodnotiacu úvahu, uvedenú za úvodnými slovami Mons. Cikrleho. Vychádza z faktu, že pieseň hrá na stretnutiach mládeže významnú úlohu, pritom len malá časť mladých sa zaujíma o klasickú, vážnu duchovnú tvorbu, väčšinu priťahujú rôzne žánry populárnej a folkovej hudby. Preto v oblasti duchovných piesní oprávnene existujú oba tieto druhy.
Závažným problémom v oboch oblastiach je kvalita tvorby. „Proto je záslužné, že z množství asi 1200 písní pro zpěvník Hosana byla vybrána jedna třetina, t.j. asi 400 písní, co už představuje určitou selekci. Přesto je přirozeně i v tomto výběru ještě velká ruznorodost kvality, ktorá dáva možnost individuální volby. Podle čeho se řídit? Zaručeně hodnotné jsou všechny spirituály; vkusné jsou i písně z Taizé. Často jistě rozhoduje úroveň textu. Pokud jde však o hudební posouzení, viděl bych jedno zásadné kritérium: jednotlivé melodie by neměly být poznamenány duchovností pouze podložením textu s náboženskou tematikou; o duchovním obsahu by měla přesvědčit melodie samotná, i kdyby textu nebylo rozumět. Preto se rúzné ´barové´ obraty v těchto písních neměli objevovat a měli bychom se jim vyhnout.
Bylo by potěšujíci, kdyby se právě písním s tímto obsahem podařilo dosáhnout takové kvalty, aby mohly překlenout onu propast mezi oběma typy hudby a navzájem se zblížit.“
Toľko hudobný skladateľ Peter Eben. Pre mňa osobne by bolo potešujúce, keby aj u nás vyšla podobná zbierka „mládežníckych“ duchovných piesní, ktorá by náročnosťou a odbornosťou výberu umožnila zrovnoprávnenie s klasickou kostolnou piesňou. (-z)

Kyselica, J.: Obnova farnosti cez neokatechumenát. Trnava, Dobrá kniha 1998. 229 + 9 strán + fotografie. Je logické, že katechumenát (o ktorej sú tieto stránky) stojí v centre pozornosti neokatechumenátnej cesty; je to vlastná charizma hnutia založeného Kikom Arguelom. Je rozumné dať sa poučiť ľuďmi, pre ktorých (neo)katechumenát je takpovediac základom ich kresťanskej existencie.
§§§§

Konferencia biskupov Slovenska: Štatút katechumenátu. Dokument schválený KBS 23. apríla na svojom 19. plenárnom zasadaní v Badíne.
Vyhlásenie biskupov Slovenska o uvedení katechumenátu na Slovensku. (Prečítané na 1. pôstnu nedeľu 1996. Oba dokumenty boli publikované v časopise Liturgia č. 3/1996
§§§§

Kyselica, J.: Hovorme o katechumenátnej pastorácii. Stdia theologica r. VI. č. 1, s. 65 - 73
Mobilizujúca štúdia autora monografie Obnova farnosti pre katechumenát.

ThLic Ján Mráz: Cirkevní právo a křesťanská iniciace. Pastorační středisko, Praha
Výborný prehľad cirkevno - právnych predpisov týkajúcich sa predsťanskej iniciácie s bohatou kazuistikou. Knižka je prepisom prednášky autora a možno je objednať v Pastoračnom stredisku Praha. Podstatné časti nájdete aj na stránke www.pastorace.cz.

Ďuriš, I.: Iniciácia do kresťanského života. Magisterská práca autora na Teologickom inštitúte Nitra, 1996
Práca má tri časti: teológia katechumenátu, jeho dejinný vývoj od apoštolských čias podnes, popis etáp a liturgie katechumenátu podľa OICA.

Šalátová, M.: Sviatosti kresťanskej iniciácie. Porovnanie so skutočnosťou vo farnosti Prešov - Solivar. Diplomová práca na Teologickej fakulte KU v Ružomberku, Košice, 2004.
Práca má dve časti: prvá časť hovorí o sviatostiach kresťanskej iniciácie, druhá časť sa zaoberá procesom iniciácie vo farnosti Prešov - Solivar.

Kardinál T. Špidlík - M. I. Rupnik: Viera vo svetle ikon.
Preložila PhDr. O. Gavendová. Bratislava, vyd. Oto Németh. 176 strán, 30 farebných ikon.

Pri návšteve chrámov východného obradu, občas aj na výstavách sa stretávame s ikonami. Na laika pôsobia ako insitné umenie. Možno pri pohľade na ne zažijeme dotyk posvätna, ale celkove sú pre nás neznámou krajinou.
Bolo to šťastné rozhodnutie vydavateľa O. Németha, ponúknuť čitateľovi ako uvedenie do sveta ikon práve túto knihu. Úvodná kapitola je akousi abecedou, nič nepredpokladá, stručne, jasne a systematicky vysvetľuje pojmy, nevyhnutné pre "čítanie" ikon. Pritom sa vyhýba nezáživným školáckym postupom, do gramatiky ikonopisectva (napr. symbolika farieb) uvádza čitateľa s akousi samozrejmosťou popri vysvetľovaní jednotlivých ikon.
Je prekvapujúce, čo všetko možno na necelých 200 stránkach poskytnúť. Sú tu tri úrovne. Prvá: človek pri čítaní knihy s radosťou zistí, že ikonám začína "rozumieť". Že si bez väčšej námahy osvojil ich základný slovník aj gramatiku.
Druhá úroveň: je to jedinečné uvedenie do najlepších tradícií východnej spirituality a teológie. Dobre známe skutočnosti: Trojica, Vtelenie, kríž, nanebovstúpenie, Zvestovanie, modlitba (vyjadrená postavou modliacej sa Márie) sú ukázané v novom svetle. Nie v inom, ale v novom, tie isté skutočnosti videné z iného zorného uhla. Kniha skutočne dáva to, čo jej názov sľubuje: vieru, prekvapujúce prehĺbenie a oživenie viery vďaka svetlu ikon.
Mňa osobne najviac uchvátila tretia úroveň. Ikona zjavuje tajomstvá spásy tak, ako ich vidí Boh; ukazuje ich z pohľadu neba. Preto ikonopisectvo nie je otázka techniky; dobrá ikona nevznikne "bez modlitby a pôstu, bez bdení a očisťovania" (s. 5), najmä však nie bez milosti. Pri kontemplácii ikon (ikony treba kontemplovať, nestačí o nich čítať) vidíme svet, život, tajomstvá spásy Božími očami, preto sa v nás obnovuje Boží obraz a stávame sa podobnými Kristovi. Štruktúra poznania srdcom je obrazová, preto nám Ježiš ukázal Otca a nebeský spôsob života na sebe; preto spájal sv. Ignác nasledovanie Krista s kontempláciou scén jeho života; a to je aj dôvod, že kontemplácia ikon je jednou z vynikajúcich ciest k životu s Ježišom, k Otcovi a k svätosti.
Kniha našich autorov je na tejto ceste spoľahlivým sprievodcom.
Týmito slovami chcem viac ako vysloviť svoj názor - chcem vyjadriť svoju skúsenosť a svoje svedectvo. Od tej doby, čo sa mi táto výnimočná kniha dostala do ruky, predmetom mojej osobnej modlitby je každý deň jedna ikona z tejto knihy. Prečítam si vysvetlenie, snažím sa zapamätať dôležité prvky ikony a s nimi spojené myšlienky - tým moja myseľ a moje srdce sú pripravené, aby som vnímal božské tajomstvá, prihovoril sa Márii, nadviazal dialóg s Ježišom a počúval jeho hlas.
Je to kniha, ktorú odporúčam každému, kto sa usiluje o duchovný život, cíti potrebu oživiť a prehĺbiť svoj modlitbový život a je ochotný sa otvoriť bohatstvu východnej kresťanskej tradícii, ktorú si Svätý Otec mimoriadne cení (pozri jeho apoštolský list O rientale lumen) .
Mag. Ladislav Lencz

Knihy na tému Nová Evanjelizácia
Ernsperger, B.: Aufbruch braucht Gestaltung. Innsbruck-Wien 1999.
Metodický materiál pre formáciu spolupracovníkov v pastorácii z dielne skúseného lektora.

Forrest, T.: Vpred! S nadšením ohlasovať radostnú zvesť. Bratislava, Redemptoristi 2003
T. Forrest bol zodpovedný za medzinárodný projekt Evanjelizácia 2000. Jednoduchými slovami pozýva k dielu novej evanjelizácie.

Křivohlavý, J.: Sdílení naděje. Praha, Návrat domu 1997.
Psychológia evanjelizácie od známeho a uznávaného autora.

Lencz, L. (ed.): Oživenie farského spoločenstva. Zborník príspevkov odborného seminára. Košice, 7.-10. júla 1999
Na vyše 140 stránkach zborníka nájdeme obsažný súhrn podnetov cirkevných dokumentov z pera doc. ThDr. A. Fabiána, Csc, týkajúcich sa oživenia farského spoločenstva, a vyše dvadsať príspevkov, zameraných na praktickú aplikáciu týchto podnetov na rôznych úsekoch pastorácie a evanjelizácie.

Tomka, F.: Új evangelizáció. Budapest 1999
Vynikajúca príručka pastorálnej teológie v duchu novej evanjelizácie.

Knihy k téme "HLÁSAŤ EVANJELIUM ŽIVOTA"
Benický, I. (ed.): O úcte k životu. Zborník III. medzinárodnej konferencie . Michalovce,
Zborník obsahuje množstvo cenných materiáloch o rôznych aspektoch ochrany života od uznávaných domácich aj zahraničných autorov.

Bošmanský, K. – Rusnák, A.: Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Spišské Podhradie, RK CMBF UK 1996.
Vysokoškolská učebnica, na 148 stránkach jasne a zrozumiteľne pojednáva o aktuálnych a v súčasnosti diskutovaných otázkach bioetiky.

Brem, H., OCist.: Gianna Beretta Mola. Prešov, Vyd. M. Vaška 2000
Je to životopis lekárky G. B. Mollovej, ktorá – chorá na rakovinu – dala život zdravému dievčaťu vďaka tomu, že počas tehotenstva odmietla chemoterapiu. Zomrela niekoľko dní po pôrode. Svätý Otec ju r. 1994 vyhlásil za blahoslavenú.

Davis, J. J.: Abortion and the Christian. What every believer should know. Phillipsburg (NJ), presbyterian and Reformed Publishing Co. 1984.
Nemá veľký zmysel odporúčať knihy, ktoré sú u nás nedostupné alebo ťažko dostupné, v tomto prípade však treba urobiť výnimku, pretože na s. 35 až 62 prináša najobsiahlejšiu štúdiu o biblickom pohľade na život ochranu života, ktorú som dosiaľ stretol.

Ďačok, J. SJ: Špeciálna morálna teológia. Prikázania I., II., III., V. Bratislava, Aloisianum 1996

Gobbo, R. (Ed.): Miracoli dell´amore, Vicenza, Centro di aiuto alla vita Vicenza 2003.
Komplexný pohľad na ochranu života – zvlášť cenné sú informácie o legislatívnej situácii v Taliansku , konkrétne skúsenosti matiek a talianskych ochrancov života.

Miriam, prečo plačeš? Utrpenie žien po potrate. Trnava, SSV 1998
Kniha, ktorá vyšla v spolupráci s nadáciou Áno životu, je rozprávaním o postabortívnom syndrome a jeho liečení. Jeho obsah tvorí rozprávanie postihnutých žien a rozprávanie lekárov o psychických následkoch potratu a naznačuje možnosti liečenia. Uvádza názor známej terapeutky Susan Stanfordovej, špecializovanej na terapiu postabortívneho syndromu. “”Jediný, kto môže darovať úplné uzdravenie, je Boh.” Po prečítaní knihy dáme za pravdu jej slovám: “Neverím, že je v našej spoločnosti ešte niekto, kto by bol väčšmi zarmútený, ako sú ženy po umelom potrate. Musíme im priblížiť pravdu... musíme to robiť s veľkou láskou a nikdy ich celkom neodsudzovať.”

Nathanson, B.: Božia ruka. Bratislava, Lúč 1998.
Ako hovoria slová na titulnej strane, je to príbeh potratového lekára, ktorý sa obrátil a prešiel zo smrti do života. Hovorí úprimne, tvrdo, pravdivo o sebe aj o praktikách a pozadí “kultúry smrti. Neostáva pri popisovaní negatívnych skutočností, je to skôr bolestne čestná kniha o strmej ceste k pravde a k objaveniu kultúry života.

Schooyans, M.: Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život. Bratislava, Serafín 1997.
Formou otázok a odpovedí preberá aktuálne otázky ako nenarodené dieťa, materstvo, znásilnenie, eutanázia, demografia, Prednosťou knihy je, že sa dôkladne venuje politickým a globálnym aspektom otázok, jasne postavené otázky a odpovede, ktoré napriek stručnosti dávajú vyčerpávajúcu odpoveď. Niektoré odpovede sa mi zdajú skôr polemické ako vysvetľujúce a objavné.

Tinák, B.: Na hrote tŕňa. Trnava, SSV 2002
Obsah knihy, jej atmosféru a celú tragédiu súčasnej “kultúry smrti” charakterizuje názov jej dvoch častí:
I. Rodičia zabíjajú svoje deti
II. Deti zabíjajú rodičov
Veľkou prednosťou knihy lekára známeho svojou literárneho činnosťou je, že o náročných otázkach bioetiky nehovorí únavnou rečou vedy, ale prostredníctvom príbehov a skúseností konkrétnych ľudí.

Wilke, B. – Wilke,J.: Človekom od počatia.
Manželia B. a J. Wilkeovci sú pracovníkmi americkej organizácie Right to Life Federation. Napísali vynikajúcu knihu o “práve na život”, ktorá je výrazom nielen bohatých skúseností v tejto oblasti, ale prezentuje množstvo neznámych alebo málo známych materiálov

Knihy o cirkevných hnutiach a spoločenstvách
Cordes, P.J.: Znamenia nádeje. Bratislava 1998. 212 strán
Vrablec, J. a iní: Choďte aj vy do mojej vinice I. Trnava 1997
Weag, G.: Nové komunity v 3. tisícročí. Bratislava, Lúč 2002. 143 s..
Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku. Bratislava, Lúč 2000. 104 strán

Opatrný, A.: Pastorace v postmoderní společnosti. Karmelitánské nakladatelství, 2001, 150 s.
Autor predkladá niektoré pohľady na pastoračnú situáciu v ČR, ktorá vo viacerých bodoch je podobná našej a preto inšpirujúca aj pre nás. Autor je presvedčený, že viac ako s minulosťou sa musíme vyrovnávať s výzvami, otázkami a problémami, ktoré prináša postmoderná spoločnosť. Sviežo napísané kapitoly – Pastorácia v postmodernej spoločnosti, Farnosť, Čo žiada pastorácia od kňaza, Stáli diakoni, Pastoračná práca laikov, Malé spoločenstvá, Súkromné zjavenia a pastorácia, Svet internetu a jeho duchovný rozmer – prinášajú triezve hodnotenie daností a možností a konkrétne podnety, z pohľadu kňaza, riaditeľa Pastoračného strediska v Prahe, ktorému je vlastné „sentire cum ecclesia“ („ spolucítiť s cirkvou“) a „starosť o všetky cirkvi“ (porov. 2 Kor 12,28)

Neugebauer, J.: Farnost dnes a zítra. Nakladatelstvo Trinitas, 50 s.
Zásady, uvedené v tejto útlej knižke, sú výsledkom úvah a skúseností pri obnove konkrétnych farností. Vychádzajú z Písma a z učenia Cirkvi. Sú to zásady, ktoré sa používajú s úspechom v desiatkach európskych i zámorských farností a sú použiteľné kdekoľvek. Môžu byť námetom na premýšľanie a inšpiráciou ku konkrétnym krokom pri obnove farnosti.
Kapitoly knihy okrem súčasného stavu a základných pojmov sa zaoberajú prípravou zmeny (obnovy) vo farnosti, cieľom a etapami obnovy, pastoračnými zásadami a základnými prvkami v živote farnosti ako je Eucharistia, modlitba, Božie slovo atď. Piatu kapitolu knihu (Pastoračné zásady) a podrobný obsah si môžete stiahnuť z internetových stránok www.pastorace.cz

Kyselica, J.: Obnova farnosti cez neokatechumenát. Vydavateľstvo Dobrá kniha, 1998, 229 + IX strán dokumenty + 16-stránková farebná príloha.
Je to oveľa viac, ako podrobná dokumentácia o jednom hnutí, o neokatechumenátnej ceste. Asi jednu tretinu zaberajú obsahovo bohaté kapitoly o „výzvach postkresťanskej spoločnosti“, o katechumenáte ako východisku novej evanjelizácie, o katechumenáte pre pokrstených (a dodajme: pre nepraktizujúcich alebo povrchných kresťanov). Aj ďalšie kapitoly – Kerygma a opory neokatechumenátnej cesty, Farnosť ako adekvátne prostredie pre iniciáciu a evanjelizáciu, Evanjelizačné ovocie neokatechumenátnej cesty – presahujú rámec jednej spirituality alebo hnutia. Kňaz a angažovaný laik v nich nájde dôležité praktické podnety, vyskúšané a overené v živote Cirkvi.

Niekoľko kníh o malých spoločenstvách
COLEMAN, R. E.: Majstrov plán evanjelizácie (samizdat). Nedatované
GRAMMATICA, A.: Charizmatická animácia. Prežívanie modlitebného stretnutia. (vydané pre vnútornú potrebu Komunity Ján Krstiteľ. Prešov, vyd. Réma 1997
HALLON, J.: Jedno srdce a jedna duša – tajomstvo malého spoločenstva a jeho zapojenie do života farnosti. Bratislava, vyd. Oto Németh 1996
HUSÁR, K. (editor): Malé spoločenstvo pre 21. storočie. Zborník príspevkov seminára. Bratislava 24.-25. 03. 2000
Jak vést skupinku biblického studia. The Navigators 1995
Systém farnosti v bunkách. Príručka pre animátorov buniek. Prešov. vyd. M. Vaška 1996
VANIER, J.: Komunita. 1. diel. Bratislava, vyd. serafín 1998

Tri knihy o Márii
Z bohatej literatúry o Márii vyberáme tri knihy pre ich jedinečné vlastnosti. Sú to:

R. Cantalamessa: Mária, zrcadlo Cirkve. Kostelní Vydří, Karmelitánské vydavatelství 1995. Táto kniha spája teologickú hĺbku, pútavé podanie, precíznu exegézu biblických partií týkajúcich sa Márie, osobné svedectvo autora s vedením k mystike každodenného života v spoločenstve s Máriou. Čitateľ, ktorý dosiaľ nemal osobitný vzťah k Márii, uvidí ju v nových súvislostiach – slovami autora, ako zrkadlo Cirkvi - , zatúži pozvať Máriu do svojho života a dať sa viesť jej materskou rukou a príkladom. Osobitnou prednosťou knihy je, že autor vedie dôsledný ekumenický dialóg s bartmi z reformácie a ukazuje cesty vedúce z reformačných teologických pozícii k mariánskej spiritualite.

Petri, H. – Beinert, W.: Učení o Marii. Olomouc, Matice cyrilometodějská 1996. Je to veľkoryse koncipovaná mariánska encyklopédia c najlepšom zmysle. Čitateľ v nej nájde dôkladnú a spoľahlivú informáciu o všetkom, čo nejakým spôsobom súvisí s osobou Márie, Matky Ježišovej , od mariológie po rôzne formy mariánskej úcty.

Larraňaga, I.: Život podľa Márie. Bratislava, SSV 2000. Autor knihy Španiel Ignazio Larraňaga pôsobí v Južnej Amerike ako exercitátor (dáva duchovné cvičenia). Osobitosťou jeho knihy je psychologický prístup k téme: pomáha čitateľovi vžívať sa do Máriinho prežívania udalostí jej života, takže porovnáva jej správanie a postoje so svojimi a zatúži kráčať jej cestou. Hoci si uvedomujeme, že Mária je nedostižným vzorom, predsa cítime, že je nám blízka. Nechajme sa viesť Máriou, učme sa od nej hľadaniu Božej vôle, pokore, odovzdanosti Bohu napriek ťažkostiam a ťarche života.Vydáva Farské hnutie (iniciatíva skupiny kňazov a laikov z hnutia Fokoláre)
S prevzatím príspevkov (s uvedením zdroja) súhlasíme
Redakčný tím
Vyhľadávanie v článkoch

Oznamy o novom čísle e-mailom

prihlásiť odhlásiť